Cámara Ourense *
 INICIO    A CÁMARA    TABOLEIRO DE ANUNCIOS    OFICINA DE PRENSA   SERVIZOS   DIRECTORIO   Enlaces   Contacto   Español   Galego  
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Imprimir » Recadación


A CÁMARA INFORMA SOBRE O PAGAMENTO DE COTAS EN 2012

No ano 2012 procederase á emisión do recurso cameral permanente sobre o Imposto de Sociedades do exercicio fiscal 2010 ás entidades suxeitas ao Imposto de Sociedades cuxo importe neto de cifra de negocios fose igual ou superior a dez millóns de euros.


O Real Decreto-Lei 13/2010, do 3 de decembro, de actuacións no ámbito fiscal, laboral e liberalizadoras para fomentar a inversión e a creación de emprego e a Lei 2/2011, de Economía Sostible, modifican parcialmente a Lei 3/1993, do 22 de marzo, Básica das Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación.

1) Pago de cotas

O Real Decreto-Lei establece un período transitorio de dous anos durante o cal, se ben a pertenza ás Cámaras é voluntaria, as empresas continúan suxeitas ao cumprimento das súas obrigas tributarias coas Cámaras, de acordo coa normativa ata agora en vigor, e as Cámaras manteñen a súa obriga legal de efectuar o cobramento do recurso cameral, a utilizar, se fose necesario, a vía executiva, e aplicar estes recursos ao financiamento das actividades que se establecen na Lei 3/1993.

Por todo iso, e á vista do informe 2011-00008, da Dirección Xeral de Tributos, dependente do Ministerio de Economía e Facenda, a Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense procederá á emisión e notificación das liquidacións do recurso cameral permanente seguintes:

• No ano 2011
Imposto sobre Sociedades do exercicio fiscal 2009.
IRPF do exercicio fiscal de 2009.
IAE do exercicio fiscal de 2010.

2) Pertenza ás Cámaras de Comercio
A partir da entrada en vigor da nova normativa, 1 de xaneiro de 2011, unicamente serán electores das Cámaras aquelas empresas que libremente decídano; non obstante todas as empresas continúan formando parte do Censo Público de Empresas previsto no artigo 2.1.h da citada Lei de Cámaras, segundo se regula na Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economía Sostible.

Durante o período transitorio establecido, determinarase a cota cameral que poderán satisfacer os que exerzan as actividades do comercio, a industria ou a navegación e decidan libremente pertencer a unha Cámara de Comercio. Esta cota dará dereito a formar parte dos órganos de goberno das cámaras.

3) Natureza e funcións público-administrativas
As Cámaras seguen sendo, segundo a normativa legal que as regulan, Corporacións de Dereito Público con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins, que defenden dende hai máis de 125 anos de historia; a representación, promoción e defensa dos intereses xerais de todo o tecido empresarial, así como para o desenvolvemento das funcións de carácter público-administrativo que as leis lles encomendan. Por iso continuarán prestando servizos relevantes, de utilidade e interese para que as empresas teñan á súa disposición os mecanismos de mellora necesarios para avanzar na súa competitividade.
RECURSO CAMERAL PERMANENTE                                                

1 - Lexislación aplicable
2 - Prazos de ingreso
3 - Forma e lugares de pagamento
4 - Domiciliacións
5 - Recursos
6 - Preguntas máis frecuentes

1 - Lexislación Aplicable
Lei 3/1993, de 22 de marzo, básica das Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación (publicada o 23 de marzo de 1993, B.O.E. núm. 70).

2 - Prazos de Ingreso
A notificación do Recurso Cameral Permanente efectúase de forma individual a cada contribuínte, por aplicación do artigo 14.2 da Lei 3/1993 e os artigos 102, e 109 ao 112 da Lei 58/2003, 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Os prazos para o pagamento, regulados no artigo 62 da Lei 58/2003,17 de decembro, Xeral Tributaria, son os seguintes:

    1. As débedas notificadas entre os días 1 e 15 de cada mes, dende a data de
        recepción da notificación ata o día 20 do mes seguinte ou, se este
        non fose hábil, inmediato hábil seguinte.

    2. As débedas notificadas entre os días 16 e último de cada mes, dende a data de
        recepción da notificación ata o día 5 do segundo mes posterior ou, se este fose
        hábil, ata o inmediato hábil seguinte.

    3. Transcorridos os prazos de pagamento que se indican, a débeda será esixida polo
        procedemento de constrinximento, devengar as seguintes recargas e, se é o caso,
        as costas que se produzan, segundo o disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro,
        Xeral Tributaria:
           3.1. Recarga Executiva do 5% no caso de que se aboe a débeda con
                 anterioridade á notificación da providencia de apuro.
           3.2. Recarga de Apuro reducido 10%, no caso de aboar a débeda nos prazos de
                 pagamento previstos no artigo 62.5 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
                 Xeral Tributaria.
           3.3. Recarga de Apuro Ordinario do 20% nos casos non previstos anteriormente.
                 Neste último caso devengaranse tamén os correspondentes xuros de mora
                 ata a data de ingreso.

3 - Forma e Lugares de Pagamento
1. Mediante domiciliación bancaria cumprindo o formulario correspondente.

2. En calquera das seguintes Entidades colaboradoras, en días e horas hábiles ao público:
        2.1.  Novagalicia Banco
        2.2.  Banco Pastor

3. Directamente nas oficinas da Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense, en Avenida Habana, nº 30 Bis – 32003 Ourense, en efectivo metálico ou cheque nominativo conformado pola Entidad librada, de luns a venres, en horario de 9:00 a 14:00.

Transourrido o período de pagamento en voluntario, o importe da débeda incrementaría se coa preceptiva recarga e se esixirá por vía de constrinximento.

4 - Domiciliacións
A Cámara ofrécelle a posibilidade de domiciliar o pagamento do R.C.P. para a súa comodidade, permitíndolle:

• Estar ao corrente das súas obrigas.
• Non estar pendente das datas, asegurándose o pagamento dentro dos prazos.
• Evitar que un esquecemento lle comporte un prexuízo.

Para o cal deberá remitirse por fax ao 988 233 088 oupor correo á Cámara, debidamente cumprida, asinada e selada pola empresa ou autónomo, o formulario correspondente.

Para calquera aclaración non dubide en contactar co Departamento de Recadación da Cámara, vía telefónica, fax ou a través de correo electrónico no enderezo

5- Recursos
Contra as citadas liquidacións poden interpoñerse:

• Recurso de Reposición, potestativo, previo á reclamación económico-administrativa, ante o Comité Executivo da propia Cámara, no plazo dun mes, contado dende o día seguinte ao da notificación do acto recurrible (artigo 223 da Lei 58/2003, de 17 decembro, Xeral Tributaria).
• Reclamación Económico-Administrativa dirixida á Cámara que dictou o acto reclamable, no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado (artigo 235 da Lei 58/2003, de 17 decembro, Xeral Tributaria).

Ambos os dous recursos non son simultaneables.

Non obstante, poderá interpoñerse outro recurso ou reclamación se así se estima procedente. A mera interposición dun recurso non paraliza o procedemento de cobranza, que só poderá suspenderse de acordo cos artigos 224 e 233 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

6 - Preguntas máis frecuentes

   1 - ¿Que é o Recurso Cameral Permanente?
     2 - ¿De onde obtiveron os meus datos, se eu non me din de alta na Cámara?
     3 - ¿Que profesionais están suxeitos ao Recurso Cameral Permanente?
     4 - ¿Por que teño que pagar o recibo da Cámara?
     5 - ¿Por que me chega o recibo se eu non teño empresa?
     6 - ¿Por que me chega o recibo se xa estou dado de baixa?
     7 - ¿Que ocorre se non pago o recibo?


1 - ¿Que é o Recurso Cameral Permanente?
De conformidade co Art. 12 da Lei 3/1993 de 22 de marzo, o Recurso Cameral Permanente está constituído polas seguentes exaccións:

• Imposto de Actividades Económicas (I.A.E.)
Unha exacción do 2 por 100 que se esixirá aos obrigados ao pagamento do Recurso Cameral que estén suxeitos e non exentos do Imposto sobre Actividades Económicas e que se xirará sobre cada unha das cotas municipais, provinciais ou nacionais deste imposto que aqueles deban satisfacer.

A cota Cameral mínima que deberá satisfacer será de 60 Euros, por cada cota esixible, para o exercicio de cobramento da Cámara do ano 2003, importe que se actualizará anualmente de acordo co Índice de Prezos ao Consumo (IPC).

Cando unha empresa deba pagar 26 ou máis cotas por esta exacción a unha mesma Cámara, o importe que esta deberá liquidar por cada unha das cuotas mínimas será o resultante de aplicar a escala establecida no artigo 12.1.a) da Lei 3/1.993, de 22 de marzo.

As cantidades fixadas para cada tramo se aplicarán ao número de cotas comprendidas nel con independencia das que deban aboar polas cotas correspondentes aos demáis tramos (Art. 12.1.a) da Lei 3/1.993 de 22 de marzo, modificado pola Lei 51/2002, de 27 de decembro, Reguladora das Facendas Locais).


NÚMERO

COTAS MÍNIMAS
IMPORTE COTAS MÍNIMAS 2002 COTAS MÍNIMAS 2003 COTAS MÍNIMAS 2004 COTAS MÍNIMAS 2005 COTAS MÍNIMAS 2006 COTAS MÍNIMAS 2007 COTAS MÍNIMAS 2008
De 1 a 25 60 € 61,56 €* 63,53 €* 65,88 €* 67,66 €* 70,50 €* 71,49 €*
26 a 100 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €
> 100 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

     *Actualizada co IPC
       Ano emisión 2009 (Exercicio fiscal 2008), importe cota 71,49 €
       Ano emisión 2011 (Exercicio fiscal 2010), importe cota 74,22 €


• Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (I.R.P.F.)
Unha exacción do 0,15 por 100 xirada sobre os rendementos de actividades económicas empresariais a que se refire a Sección 3ª do capítulo primeiro do Título V da Lei 18/1991, de 6 de xuño, do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas, cando deriven de actividades incluídas no Art. 6 da Lei 3/1993 de 22 de marzo, Art.12.1.b da Lei 3/1993 de 22 de marzo, modificado polo Art. 62 da Lei 12/1996 de 30 de decembro.

• Imposto de Sociedades
Unha exacción do 0,75 por 100 xirada sobre a cota líquida do Imposto sobre Sociedades no tramo comprendido entre 0,01 e 60.101,21 euros de cota (Art.12.1.c Ley 3/1993 de 22 de marzo, modificado polo art.62 da Lei 12/1996, de 30 de decembro). Para as porcións da cota liquida do Imposto sobre Sociedades que superen o indicado límite, o tipo aplicable a cada un dos tramos de cota será o que se indica a continuación:

De

 A %
60.101,22  601.012,10 0,70
601.012,11  3.005.060,52 0,65
3.005.060,53  6.010.121,04 0,55
6.010.121,05 .  12.020.242,09 . 0,45 .
12.020.242,10  18.030.363,13 0,30
18.030.363,14  24.040.484,18 0,15
Máis  24.040.484,18 0,01


2 - ¿De onde obtiveron os meus datos, se eu non me din de alta na Cámara?
A Axencia Tributaria remite á Cámara os datos unha vez que se efectúa o alta no Imposto sobre Actividades Económicas.

3 - ¿Que profesionaiss están suxeitos ao Recurso Cameral Permanente?
Da Sección II do I.A.E., están suxeitos os seguintes grupos:

• 511 Axentes Comerciais.
• 611 Axentes de Ferrocarrís.
• 721 Axentes da Propiedade Industrial e da Propiedade Inmobiliaria.
• 724 Intermediarios na Promoción de Edificacións.
• 725 Habilitados de Clases Pasivas.
• 727 Axentes ou Intermediarios en facilitar empréstitos.
• 728 Axentes de Alfándegas.
• 748 Administradores da Carteira de Valores.
• 749 Corredores Intérpretes e Corredores Marítimos.
• 853 Axentes de colocación de artistas.
• 854 Expertos en organización de Congresos, Asembleas e similares.
• 855 Axentes e Corredores de apostas nos espectáculos.
• 871 Expendedores oficiais de loterías, apostas deportivas e outros xogos incluídos na rede comercial do Organismo Nacional de Loterías e Apostas do Estado. (excluídos os clasificados no Grupo 855).
• 872 Expendedores oficiais de loterías, apostas deportivas e outros xogos, pertencentes a outros organismos distintos do Organismo Nacional de Loterías e Apostas do Estado.
• 873 Expendedores non oficiais autorizados para a recepción de apostas deportivas doutros xogos e de loterías diversas.
• 884 Peritos tasadores de seguros, alfaias, xéneros e efectos.
• 885 Liquidadores de efectos timbrados e selos de correos.

4 - ¿Por que teño que pagar o recibo da Cámara?
O recibo que lle remite a Cámara corresponde ao Recurso Camenal Permanente, que é un tributo ao pagamento do cal están obrigadas todas aquelas persoas físicas ou xurídicas ou entidades que durante a totalidade ou parte do exercicio económico, exerceran as actividades empresariais ou profesionais ás que se refire o artigo 6 da Lei 3/1993, de 22 de marzo básica de Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación, e que por tal concepto quedaran suxeitos ao Imposto sobre Actividades Económicas.

5 - ¿Por que me chega o recibo se eu non teño empresa?
Hai varios supostos nos que vostede pode estar obrigado ao pagamento desta cota, aínda que non teña unha empresa:

• Ser membro dunha comunidade de bens que realice actividade empresarial.
• Ser socio dunha sociedade civil con actividade empresarial.

6 - ¿Por que me chega o recibo se eu xa estou dado de baixa?
A cota que se xira sobre o Imposto de Actividades Económicas se calcula sobre a base de dito imposto correspondente ao ano anterior, mentres que a cota que se xira sobre o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e sobre o Imposto sobre Sociedades se liquida dous exercicios despois daquel ao que corresponde.

Na emisión de recibos da Cámara do ano 2009 correspóndenlle os recibos do I.A.E. do ano fiscal 2008 e os recibos do IRPF e Sociedades do ano fiscal 2007.
 
7 - ¿Que ocorre se non pago o recibo?
Trátase dun tributo, polo que se lle aplicarán as recargas previstas na Lei Xeral Tributaria e o seu pagamento pode ser reclamado por vía executiva como calquera outro imposto.Programas y servicios
Bases de datos de empresas
Antenas Locais
Redes Sociales

Avd. de La Habana 30-bis 32003 Ourense Teléfono: 988233116 Fax: 988233088
Mapa Web    Protección de Datos